Ashtanga vinyasa yoga betyder “andnings- och rörelsessystem. För varje rörelse finns det ett andetag."

Ashtanga Yoga lärs traditionellt ut i "Mysore" -stilmetoden. Mysore är en självpraktik där en lärare introducerar och undervisar positioner en i taget så att eleven lätt kan börja memorera den fasta sekvensen som finns inom Ashtanga Yoga, samt skapa förtroende och komfort till sin egen praktik. I slutändan kommer eleven att kunna praktisera sekvensen på egen hand och därmed skapa en känsla av stabilitet och lugn. En meditation i rörelse.

Upplägget för praktiken förblir alltid densamma; man börjar alltid sin egen praktik med solhälsningar och slutar med vila, och dem olika positionerna däremellan kommer gradvis att fylla utrymmet mellan dessa två poler. Genom att utöva yoga på detta sätt ser vi till att den är öppen för alla, nybörjare till mer avancerade. Här rekommenderas alltid en långsam, dedikerad och tålmodig strategi.

Ayurveda härstammar från Indien och är ett av världens äldsta hälsosystem. Ayurveda ger oss kunskap och verktyg för att stärka och läka oss själva – fysiskt och mentalt. Läran bygger på principen att vårt naturliga tillstånd är en hälsosam balans mellan kropp och själ.

Yoga och ayurveda är två sidor av samma mynt. Medan ayurveda är inriktad på balansen mellan kropp och själ hjälper yogan kropp och själ att arbeta tillsammans och komma i kontakt med varandra. Dosha, också kallad energi, är vår unika personlighet -och kroppstyp och bygger på elementen jord, eld, vatten, luft och eter. Dem kallas för Vata Pitta och Kapha. Alla människor har en unik kombination av dessa doshor och hur dem är fördelade mellan kropp och själ variera från person till person.

Målet i ayurveda är att optimera vår hälsa. Det gör vi genom yoga, meditation och rekommendationer i kost, dygnsrytm och vila.

Dem ayurvediska massagerna ges med omsorg. Dem är mjuka, avslappnande och återhämtande behandlingar som alla grundar sig på ayurvedans principer av att se kropp och sinne som en helhet.Ashtanga vinyasa yoga means “breathing and movement system. For every movement there is a breath. "

Ashtanga Yoga is traditionally taught in the "Mysore" style method. Mysore is a self-practice where a teacher introduces and teach postures one at a time so that the student can easily begin to memorize the set sequence that exists in Ashtanga Yoga, as well as create confidence and comfort in their very own practice. In the end, the student will be able to practice the sequence on their own and thus create a sense of empowerment, stability and calm. Meditation in motion.

The set up for the practice always remains the same; one always starts their practice with sun salutations and ends with rest, and the different positions in between will gradually fill the space between these two poles. By practicing yoga this way, we make sure that it is open for everyone, beginner to more advanced. Recommended is always a slow, dedicated and patient strategy.

Ayurveda originates from India and is one of the oldest health systems in the world. Ayurveda gives us knowledge and tools to strengthen and heal ourselves - physically and mentally. The teaching is based on the principle that our natural state is a healthy balance between body and soul.

Yoga and Ayurveda are two sides of the same coin. While Ayurveda focuses on the balance between body and soul, yoga helps the body and soul to work together and get in touch with one another. Dosha, also called energy, is our unique personality and body type and is based on the elements earth, fire, water, air and ether. They are called Vata Pitta and Kapha. All people have a unique combination of these doshas and how they are distributed between body and soul vary from person to person.

The goal in Ayurveda is to optimize our health. We do this through yoga, meditation and recommendations in diet, daily rhythm and rest.

The ayurvedic massages are given with care. They are soft, relaxing and restorative treatments, all based on the ayurvedic principles of seeing body and mind as a whole.